Tóm tắt kế hoạch quản lý

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/03/2014 09:41 - Người đăng bài viết: admin
Tóm tắt kế hoạch quản lý của Công ty lâm nghiệp Bến Hải
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẾN HẢI
TÓM TẮT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ
-----
 
Mục tiêu lâu dài
Phát triển rừng trồng có năng suất cao để đảm bảo cung cấp lâu dài nguồn nguyên liệu có chứng chỉ FSCTM cho thị trường, bảo vệ và làm giàu rừng tự nhiên nhằm bảo tồn nguồn gen, tính đa dạng sinh học của rừng tự nhiên, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và cải thiện thực trạng kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư địa phương một cách bền vững.
Mục tiêu trước mắt
Mục tiêu hàng đầu của Công ty là mang lại giá trị lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua việc phát triển, quản lý và khai thác rừng trồng bằng các loài cây mọc nhanh có khả năng tái tạo, bảo vệ và làm giàu rừng tự nhiên. Điều này sẽ đạt được thông qua việc sử dụng rừng của công ty trên cơ sở bền vững và lâu dài cùng với việc hạn chế đến mức tối thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường, cụ thể là:
 1. Phát triển và quản lý toàn bộ diện tích rừng có năng suất cao, bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng tự nhiên, đối với rừng trồng sử dụng các loài cây mọc nhanh như keo theo các quy định của Việt Nam và các chính sách của tỉnh Quảng Trị.
 2. Cung cấp mỗi năm khoảng 30.000 m3 – 35.000 m3 gỗ rừng trồng có chất lượng tốt từ rừng trồng cho các đối tác, đảm bảo thu nhập và tái đầu tư cho các hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng.
 3. Bảo vệ và phục hồi môi trường thông qua các hoạt động trồng rừng trên toàn bộ diện tích và giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình thực hiện các hoạt động trồng rừng.
 4. Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công ty lâm nghiệp địa phương, các ban quản lý rừng và người dân vào hoạt động trồng rừng thông qua việc tạo ra việc làm hàng năm trên quy mô lớn bằng trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác gỗ.
 5. Mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương từ rừng như thu hái nấm, lấy măng, nuôi ong, gỗ củi hoặc cung cấp giống cây rừng miễn phí cho người dân địa phương trồng rừng theo phong trào quần chúng và tạo bãi chăn thả gia súc ở những nơi thích hợp.
 6. Cung cấp một khối lượng nhất định gỗ tròn có đường kính lớn cho sản xuất đồ mộc để thúc đẩy phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị.
 
1. Miêu tả tài nguyên
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải quản lý và sử dụng 9.463 ha, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Rừng trồng hiện nay chủ yếu là rừng thông lấy nhựa và rừng trồng keo. Dự kiến khối lượng gỗ khai thác rừng keo ổn định vào khoảng 30.000 m3 - 35.000 m3.
 
2. Tổng quan về kế hoạch
Kế hoạch có thể được lập theo một số dạng trong quản lý rừng. Công ty Lâm nghiệp Bến Hải đã xác định mục đích và có kế hoạch kinh doanh dài hạn, cũng như một số chính sách và mục tiêu cụ thể, nhưng đều gắn kết với kế hoạch hoạt động của Công ty.
Quá trình lập kế hoạch hàng năm như sau:
 • Trước hết, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc xem xét kế hoạch kinh doanh, chiến lược và tuyên bố về chính sách.
 • Sau đó, chương trình hoạt động năm bao gồm cả kế họach tác nghiệp và kế hoạch ngân sách được hoàn thành.
 • Việc lập kế hoạch phải phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020.
Tóm tắt các chính sách có liên quan và mục tiêu được công bố để công chúng xem xét. Trong khi Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết công bố toàn bộ thông tin cho công chúng, thì có một só vấn đề vẫn được công ty giữ bí mật vì lý do thương mại.
 
3. Tổng quan về chính sách
3.1 Quản lý môi trường
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết trở thành chủ rừng có trách nhiệm về môi trường và duy trì tiêu chuẩn môi trường cao trong tất cả các hoạt động lâm nghiệp. Trọng tâm là giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đối với đất và nguồn nước.
Yêu cầu liên tục hoàn thiện trong lĩnh vực môi trường là cả một quá trình. Công ty Lâm nghiệp Bến Hải sẽ cố gắng đạt được mục tiêu này thông qua các hệ thống giám sát có hiệu quả và tuân thủ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các quy định khác của Việt Nam.
3.2 Chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động của người làm công, các nhà thầu và nhân công của nhà thầu. Đây là một mối quan tâm lớn trong quản lý công việc hàng ngày tại lâm phần của Công ty.  

3.3 Các loài nguy cấp
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải luôn quan tâm tới các loài đang bị đe dọa khi tiến hành các hoạt động với tư cách là chủ rừng. Các hoạt động thực tiễn sẽ được tiến hành để bảo tồn các loài nguy cấp và sinh cảnh của chúng. 
3.4 Đa dạng sinh học
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải nhận thức được tầm quan trọng của Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam ban hành theo Quyết dịnh số 845/TTg ngày 22/12/1995 và trong công việc quản lý rừng hàng ngày Công ty không những chỉ duy trì mà còn tăng cường đa dạng sinh học tại các vùng đất mà Công ty đang quản lý.
3.5 Đào tạo và giáo dục
Có đội ngũ cán bộ được đào tạo tốt là một yêu cầu rất quan trọng đảm bảo thành công lâu dài của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải. Thông qua đào tạo và giáo dục, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu lâu dài của Công ty về kinh tế, xã hội, môi trường và phúc lợi.
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết duy trì đào tạo cho cán bộ và công nhân ở tất cả các cấp.
 
4. Tài chính
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải luôn cố gắng mang lại lợi ích tối đa cho cán bộ công nhân viên của mình thông qua các thông số được xác định phù hợp với mục tiêu của công ty.
 
5. Quản lý đất đai
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải chịu trách nhiệm thực hiện quản lý đất đai bền vững và giảm thiểu tác động từ bên ngoài, quản lý tài sản của mình theo đúng Thỏa thuận cho thuê đất/Hợp đồng cho thuê đất và các quy định của Chính phủ Việt Nam.  
 
6. Hoạt động lâm nghiệp
Tất cả các hoạt động được tiến hành trong rừng đều được tài liệu hóa. Các văn bản hướng dẫn chuẩn bị trước và sau khi tác nghiệp cùng với các quy định về chặt hạ, tỉa cành, làm đất, làm đường, khai thác và sử dụng hóa chất phải được thực hiện. Các hoạt động có thể gây tác động môi trường đáng kể sẽ được kiểm soát.
Tất cả các hoạt động được miêu tả tại các quy trình, quy định về kỹ thuật vườn ươm, trồng rừng, khai thác, tái sinh do Công ty Lâm nghiệp Bến Hải chuẩn bị và sửa đổi phù hợp theo quy định và thực tiễn hoạt động.
6.1 Lâm sinh
Các hoạt động lâm sinh nhằm tối ưu hóa tăng trưởng và chất lượng gỗ đảm bảo hiệu quả chi phí là những động lực chính của các nhà quản lý rừng. Lập kế hoạch, lưu trữ sổ sách, nghiên cứu và giám sát tốt là các hợp phần quan trọng để thường xuyên hoàn thiện kế hoạch quản lý của Công ty.
Loài cây trồng và nguồn cung cấp cây giống phải được lựa chọn cẩn thận để phủ hợp với lập địa. Trồng rừng thành công là một phần hợp thành trong hệ thống quản lý của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải. Giám sát được thực hiện trong cả chu kỳ. Số liệu được thu thập trong quá trình trồng rừng và các hoạt động lâm sinh được ghi chép theo hệ thống. Công việc được tiến hành tại từng lô rừng sẽ được tài liệu hóa và lưu giữ theo hồ sơ của từng lô cụ thể. 
6.2 Khai thác
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải nhận thức rằng khai thác gỗ có thể gây tác động lớn tới môi trường. Thông qua việc lập kế hoạch một cách cẩn thận, lựa chọn có hệ thống và tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn, Luật bảo vệ và phát triển rừng và các quy định khác của Việt Nam và các quy dịnh về khai thác gỗ, bao gồm cả Sổ tay hướng dẫn khai thác, Công ty sẽ cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất tác động của khai thác tới môi trường. Quy mô của đơn vị diện tích khai thác được xác định theo lô.  Hiện có một số giải pháp và cách thức khai thác tốt nhất cho phép giảm thiểu tác động môi trường và xã hội mà vẫn đảm bảo lợi nhuận tối đa. Việc giám sát tác động cũng được thực hiện với mục tiêu thường xuyên hoàn thiện. Đào tạo cán bộ cũng là một phần quan trọng để đạt mục tiêu này. 
Công việc kiểm tra trước khi tác nghiệp được tiến hành cùng với kế hoạch đảm bảo môi trường khi khai thác được hoàn thiện có sự tham vấn của nhà thầu. Nhà quản lý rừng và nhà thầu tiến hành giám sát các hoạt động khai thác một cách thường xuyên. Việc kiểm tra sau khai thác để xem xét sự tuân thủ và mức độ hoàn thành các yêu cầu về môi trường sẽ được thực hiện sau khi khai thác. 
Các nhà quản lý rừng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hàng ngày các hoạt động khai thác gỗ. Thông qua áp dụng hệ thống theo dõi chuỗi hành trình sản phẩm gỗ (CoC) và thông tin phản hồi thường xuyên từ khách hàng, chuỗi hành trình của lâm sản từ rừng của Công ty sẽ được duy trì.
6.3 Làm đường và bảo dưỡng đường
Đường là nhân tố gây bồi tụ sông suối trong quá trình quản lý rừng. Đường bộ cũng là cách duy nhất để vận xuất, vận chuyển gỗ của Công ty tới Bãi nguyên liệu và kho hàng. Với tứ cách là nhà sử dụng đất có trách nhiệm, Công ty cố gắng giảm thiểu mật độ đường, giảm tải vận chuyển qua sông suối và tránh gây nguồn phù sa cho nước mặt.
Duy tu đường được thực hiện thường xuyên tùy thuộc vào mức độ sử dụng và điều kiện đường. Theo quy định của Việt Nam về lâm nghiệp, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải sẽ cố gắng giảm thiểu tác động của làm đường tới môi trường. 
 
 7.  Sử dụng hóa chất: chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải xác định việc sử dụng các loại hóa chất hợp lý sẽ mang lại sự phát triển tốt cho cây trồng. Tuy nhiên, điều tối ưu nhất là không sử dụng hóa chất. Việc sử dụng (nếu có) cần có kiểm soát chặt chẽ, tại những nơi có sử dụng hóa chất, chỉ có các cán bộ được đào tạo và được trang bị dụng cụ cần thiết mới được cho phép làm việc.
Tất cả các hoạt động phun, vận chuyển và lưu kho các loại hóa chất cần phải tuân thủ các quy định và văn bản hướng dẫn ở Việt Nam. 
 
8. Các bên liên quan
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải sẽ tham vấn và thông báo tới các chủ thể ở những nơi có thể chịu tác động của các hoạt động của Công ty. Mọi bất đồng hoặc các vấn đề có thể phát sinh nhiều lần sẽ được xử lý theo đúng các quy trình, nhanh chóng và công bằng.
Thông báo của Công ty và Kết quả báo cáo giám sát sẽ được in ấn khi cần và được gửi tới các bên liên quan để Công ty có thể cập nhật thông tin cho người dân về các vấn đề, các hoạt động, và thái độ của các bên liên quan sẽ được xem xét để điều chỉnh hoạt động của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải.
 
9. Nghiên cứu và Phát triển
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết tham gia mọi chương trình nghiên cứu lâm nghiệp phù hợp với việc đạt mục tiêu của Công ty. Các nghiên cứu này được tiến hành thông qua việc tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị và sử dụng các phương pháp khoa học trong hoạt động lâm nghiệp trong việc hợp tác với các đối tác ngoài nước của Công ty.
 
10. Quản lý lao động hợp đồng
Việc thực hiện các hoạt động trồng rừng bao gồm lâm sinh, khai thác, vận xuất, vận chuyển sẽ được thực hiện bằng công nhân của Công ty và hợp đồng với lao động địa phương.
Chính sách về sử dụng các nhà thầu như sau:
 • Chỉ sử dụng các nhà thầu trực tiếp, có khả năng tuân thủ kế hoạch quản lý và chính sách chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động, quản lý môi trường và nhân sự của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải.
 • Ưu tiên các nhà thầu tại chỗ sử dụng lao động địa phương. 
 • Duy trì quan hệ lâu dài, với rủi ro thấp nhất. 
 
11. Sự tiếp cận rừng của công chúng
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết bảo vệ vốn rừng của mình và an toàn của người dân sử dụng rừng. Công ty áp dụng các kỹ thuật và giải pháp quản lý để đạt mục tiêu của Công ty về sự tiếp cận của công chúng, bao gồm quyền của người dân thu hái đặc sản rừng như nấm, mật ong và chăn thả gia súc có kiểm soát.  
 
12. Giữ đất và Tranh chấp đất đai
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải được cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích quản lý của mình. Mọi bất đồng về đất đai do Công ty được quyền quản lý, sử dụng sẽ được giải quyết trước hết là bằng con đường hòa giải và tham vấn với người dân và chính quyền địa phương trên cơ sở các quy định của pháp luật.
 
13. Quản lý nhân sự
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết làm nhà sử dụng lao động tốt thông qua việc đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn, lành mạnh.
 
14. Công khai kết quả giám sát
Trong khi Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cam kết công bố công khai các kết quả giám sát hoạt động hàng năm thì có một só vấn đề vẫn được công ty giữ bí mật vì lý do thương mại.
 
15. Tương lai
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp có trách nhiệm, hướng tới:
 • Cung cấp ổn định nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng cho các đối tác, khách hàng;
 • Xác định các cơ hội mới mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất từ vốn rừng hiện có;
 • Tiến hành trồng rừng và quản lý vốn rừng bền vững nhằm đảm bảo sự phát triển và lợi ích lâu dài của Công ty;
 • Tích cực tham gia vào hoạt động lâm nghiệp và công nghiệp chế biến gỗ  ở Việt nam.
 
Hà Sỹ Đồng
Chủ tịch
 
Tác giả bài viết: Công ty Lâm nghiệp Bến Hải
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Lam nghiep Viet Nam
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Huyen Vinh Linh

Thống kê lượt truy cập

 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 1810
 • Tháng hiện tại: 35341
 • Tổng lượt truy cập: 709078

Đăng nhập thành viên

can ho One Verandah